Ph.D. Research Scholar

Sr. No. Name of the scholar Subject Name  of the guide
1 Mr. Manoj Kulkarni Marketing Management Dr. Abhijit Mancharkar
2 Mr. Nachiket Sangvikar
3 Ms. Minal Bhore
4 Mr. Ujjaval More
5 Mrs. Pratibha Galande
6 Mr. Rupesh Shinde
7 Mr. Avinash Dandavate
8 Mr. Prashant Sanap
9 Mr. Rohit Alandikar Financial Management Dr. Gauri Prabhu
10 Ms. Poorva Pachpore
11 Mr. Yogesh Nakhale
12 Mr. Sandeep Kule
13 Mrs. Ritu Dange
14 Mr. Parag Ranade Human Resource Management Dr. Pooja Upadhyay
15 Mr. Pradeep Chirravuri
16 Mrs. Akansha Amit Landge
17 Anup Anil Honrao Marketing Management Dr. Rashmi Phirake