Ph.D. Research Scholar

Sr No Name of the scholar Subject Guide Name
1 Mr. Manoj Kulkarni Marketing Management Dr. Abhijit Mancharkar
2 Mr. Nachiket Sangvikar
3 Ms. Minal Bhore
4 Mr. Ujjaval More
5 Mrs. Pratibha Galande
6 Mr. Rupesh Shinde
7 Mr. Avinash Dandavate
8 Mr. Prashant Sanap
9 Mr. Rohit Alandikar Financial Management Dr. Gauri Prabhu
10 Ms. Poorva Pachpore
11 Mr. Yogesh Nakhale
12 Mr. Sandeep Kule
13 Mr. Parag Ranade Human Resource Management Dr. Pooja Upadhyay
14 Mr. Pradeep Chirravuri